Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP27

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP27 Görüşmeleri Tamamlandı.

Kasım ayında gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, COP27 görüşmelerinin tamamlandı. Konferansta geçmiş dönemlerde görüşülen konular tekrar gündeme getirildi, küresel iklim korunması alanında ortak kararlar alındı. Alınan kararlar uzmanlar tarafından ilgiyle incelendi.

6 Kasım’da başlayıp 18 Kasım’da sona eren Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, 2022 yılında Mısır’da Şarm-El Şeyh şehrinde gerçekleştirildi. Konferansta fosil yakıtların kullanımının azaltılması, iklim değişikliklerinin gelişmekte olan ülkeler üzerindeki etkilerini azaltmak amacı ile kayıp ve hasar fonu sağlanması, küresel sıcaklık artışının sınırlandırılması alanlarında kararlar alındı.

Kayıp ve Hasar Finansmanı Sağlanmasına Karar Verildi

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell, iklim değişikliğinin kötü etkileri nedeniyle yaşamları ve geçim kaynakları zarara uğramakta olan topluluklar üzerindeki etkilerinin nasıl ele alındığını tartışarak, kayıp ve hasar finansmanı konusunda on yıllardır süren bir görüşmede ileriye dönük bir yol belirlendiği belirtti. Konferans süresinde gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine maruz kalan, gelişmekte olan ülkelere kayıp ve hasara yanıt vermede yardımcı olmak amacı ile yeni finansman düzenlenmesi kararı alındı. Bu kararın yanı sıra, gelecek yıl düzenlenecek olan COP28’de hem yeni finansman düzenlemelerinin hem de fonun nasıl kullanılacağına daire tavsiyede bulunulması için “Geçiş Komitesi” kurmaya karar verildi. İlk Geçiş Komitesi toplantısının 2023 Mart sonundan önce gerçekleşmesi bekleniyor.

Düşük Karbonlu Ekonomi için Adımlar Atıldı

Şarm El-Şeyh Uygulama Planı ile düşük karbonlu bir ekonomiye küresel dönüşümün yılda en az 4-6 trilyon ABD doları yatırım gerektirdiği konusunda anlaşmaya varıldı. Bu tip fonların sağlanabilmesi amacıyla finans sistemlerinin planlarının ve süreçlerinin hızlı ve kapsamlı bir şekilde dönüştürülmesi; hükümetlerin, merkez bankalarının, ticari bankaların ve diğer finans kurumlarının dahil edilmesi gerektiği konusu görüşüldü. Gelişmiş ülkelerin; 2020 yılına kadar ortak olarak yılda 100 milyar ABD doları tedavüle sokma hedefinin yerine getirilmediğine dair ciddi endişeler dile getirildi. Bu ülkelerin fon gereksinimlerini yerine getirmeye teşvik edilmesi ve çok uluslu kalkınma bankaları ile uluslararası finans kuruluşları iklim finansmanını harekete geçirmesi için görüşme kararları alındı.

Fosil Yakıtların Kullanımı Aşamalı Şekilde Sınırlandırıldı

COP26’da kömürün insan kaynaklı iklim değişikliğine başlıca sebep olduğu kararının alınmasının ardından süreç içerisinde çözüme yönelik karar alınmamıştı. Konferans sonunda alınan kararla katılımcı hükümetlerin 2023 yılı sonuna dek ulusal iklim planlarındaki 2030 hedeflerini gözden geçirmelerinin ve güçlendirmelerinin yanı sıra azaltılmayan kömür enerjisi kullanımı ve verimsiz fosil yakıt sübvansiyonlarını aşamalı şekilde kaldırılmalarının hızlandırılmasını talep etti.

Küresel Sıcaklık Artışı Sınırlandırılması

Ülkelerin küresel sıcaklık artışını sanayi öncesi seviyelerin 1,5 °C sınırlama taahhüdünü yeniden belirten bir karar paketi sunuldu, bunun yanı sıra pakette alınan kararla ülkelerin sera gazı emisyonlarını azaltma, iklim değişiminin kaçınılmaz etkilerine uyum sağlama ve gelişmekte olan ülkelerin ihtiyaç duyduğu finans, teknoloji ve kapasite geliştirme desteğini artırıldı. BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Stiell, katılımcılara dünyanın iklim eylemi için kritik olan on yıl içinde olduğunu hatırlatarak ulusal hükümetlerin mevcut vaatlerinin uygulanmasının dünyayı bu yüzyılın sonuna kadar 2,5 °C daha sıcak bir dünya için raya soktuğunu belirtti. BM’nin İklim Değişikliği Hükümetler Arası Paneli, küresel ısınmayı 1,5°C’ye sınırlamak için sera gazı emisyonlarının 2030 yılına kadar %45 oranında azaltılması gerektiğini kaydetti.

ABD ve Çin İlişkileri

Dünyada en fazla karbon salınımına yol açan iki ülke, ABD ve Çin arasında ikili politik ilişkilerde olumlu adımlar atılmasına rağmen iş birliği açısından eksik olunması çevre sorunlarına ilişkin çözüm arayışında hala engel oluşturmakta. Bazı uzmanların görüşlerine göre ABD ve Çin iş birliğinin gerçekleştirilebilmesi hususunda dünyanın geri kalanı için yeni bir çözüm alanı açılabileceği düşünülmektedir.

COP27 Kapsamında Alınan Finansal Kararlar

27. Taraflar Konferansı (Conference of the Parties- COP) sırasında, konferans görüşmeleri dışında çalışım alanı sağlanması açısından önemli adımlar atıldı.

Dayanıklılık açısından savunmasız ülkelerin gelişimi sağlamak amacı ile anlaşmaya varıldı. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Daimî Finans Komitesi’nden gelecek yıl COP28’de değerlendirilmek üzere uyum finansmanını ikiye katlama konusunda rapor hazırlaması istendi. Taraflar ayrıca, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı özellikle gelişmekte olan ülkelere yönelik teknik yardımı kolaylaştırmak için Santiago Kayıp ve Hasar Ağını faaliyete geçirilmesi adına kurumsal düzenlemeler üzerinde anlaştı.

BM Genel Sekreteri, önümüzdeki beş yıl içerisinde dünyadaki herkesin erken uyarı sistemleriyle korunmasını sağlamak için 3,1 milyar dolarlık bir plan duyurusunda bulundu.

COP27’ye paralel olarak düzenlenen G20 Zirvesi’nde açıklanan yeni Endonezya Adil Enerji Geçiş Ortaklığı, adil bir enerji geçişini hızlandırmak için önümüzdeki 3 ila 5 yıl içinde 20 milyar ABD dolarının harekete geçirileceği açıklandı.

İklim felaketlerinden etkilenen ülkelere finansman sağlamak için, Küresel Kalkan Finansman Tesisi adlı G7 liderliğinde bir plan başlatıldı.

Danimarka, Finlandiya, Almanya, İrlanda, Slovenya, İsveç, İsviçre ve Belçika’nın Valon Bölgesi olmak üzere toplam 105,6 milyon ABD doları tutarında yeni finansman açıklayarak, düşük bütçeli ve düşük gelirli bölgeler adına acil iklim uyumunu hedefleyen Küresel Çevre Fonu’na daha fazla destek verilmesi gerektiği vurgulandı.

Konferansta Ele Alınan Diğer Konular

BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Stiell, hükümetleri sadece gençlerin öne sürdüğü çözümleri dinlememeye, aynı zamanda bu çözümleri karar alma ve politika oluşturma süreçlerine dahil etmeye teşvik etme sözlerinde bulundu. Bu anlamda gençlere yönelik türünün ilk örneği olan stant alanlarının yanı sıra gençlerin önderliğindeki ilk İklim Forumu aracılığıyla gençler seslerini uluslararası alanda duyurma şansı buldu.

Sosyal anlamda konferansta gençlerin küresel alanda aktif rolünün teşvik edilmesinin yanı sıra İklimi Güçlendirme Eylemi hakkındaki beş yıllık eylem planı ve Toplumsal Cinsiyet Planının gözden geçirilmesi hakkında tüm paydaşların iklim eylemine katımlarının ve yetkilendirilmelerinin kritik önemi vurgulandı.

Katılımcı ülkeler, beş kilit alanda (enerji, karayolu taşımacılığı, çelik, hidrojen ve tarım) 25 yeni işbirlikçi eylemden oluşan paket başlattı.

2030 yılına kadar orman kaybını ve arazi bozulmasını durdurmak için hükümetler, işletmeler ve toplum liderlerinin eylemlerini birleştirmeyi amaçlayan Orman ve İklim Liderleri Ortaklığının başlatılmasıyla orman koruma konusunda önemli adımlar atıldı.

Paris Anlaşması kapsamında teşviği artırmayı amaçlayan bir mekanizma olan ilk küresel envanterin ikinci teknik diyaloğu tamamlandı. 2023 yılında, önümüzdeki yıl COP28’de yapılacak envanter öncesi bir “iklim hedefi zirvesi” BM Genel Sekreteri tarafından yapılacak.

ESG Turkey Danışmanlık